Search form

Mark 12:26

26Ngala narri barri, narri yanybaka nanankanyi nganinyiyurruwa, miku nyuliyi wankijba mili. Janyulu jungku kurdan yurrngumba barri. Ngala narri jingkijbangka nanda jangkurr najana Kudkanyi, jali yarrijba Musiswanyi. Ngala jungkuyi Musis mangkurruna yajina, baki yanybayi Kud nangangi. Yanybayi Kud nangangi manikujananyi jali yajba nanda wanjirr. Yanybayi Kud nayinda jangkurr nangangi yalungi wankalamukuyngka, ‘Ngayu Kud nangangi Yabrayamkanyi. Ngayu Kud nangangi Yayisakanyi. Marda ngayu Kud nangangi Jakibkanyi.’ Nani barri yanybayi Kud nangangi yalungi wankalamukuyngka. Mikukiyanyi yanyba Kud, ‘Ngayi Kud nangangi nganinyiyurruwa Yabrayamkanyi. Ngayi Kud nangangi nganinyiyurruwa Yayisakanyi. Ngayi Kud nangangi nganinyiyurrawa Jakibkanyi.’ Mikukiyanyi yanyba Kud nani barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index