Search form

Mark 12:27

27Miku nyulimi Kud yalungi jala yalu jungku kurdan. Ngala nyulu Kud yalungi nanamukuyngka jala yalu wanka jungku. Nanankardi barri ngambala jingkijba nanamuku wankalamuku, yalu mili wankijba barri, nyulungangi yalungi Kud. Nanangini jangkurrwanyi Kudkanyi minimbaka narrinya, barimba narri nanda jangkurr jungunkanyi mili wanka. Miku narrimi jingkijba nanda ngiruka yaji jalija yabimba Kudwanyi baku. Barriwa.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index