Search form

Mark 12:28

Yingamali Jirrinyi Jangkurr.

28Yingka jali nyulu jungku nanaba mankunkurri yaji, nyuli milidimbawarr yuwanyi Musiskanyi. Baki jingkijba nyuli, jananganjayi Jisuswanyi kunybanyi jangkurranyi buwawakulayngka. Baki ngajaka nyuli Jisus, “Nanda yuwa jungunkanyi ngambala kunyba nangangi Kudkanyi, kaja nanda jangkurr. Ngala wanyi nanda yingamali jirrinyi jangkurr. Janganinji karu, wanyi yingamali jirrinyi jangkurr.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index