Search form

Mark 12:36

36Ngala yarrijbayi jangkurr najana Dayibidwanyi. Yarrijba nyuli jangkurr jali minimba Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Nayinda nanda jangkurr jali yarrijba Dayibidwanyi, ‘Yanybayi Kud ngakinkanyi mambukanyi Krayiskanyi. Yanybayi Kud nangangi, “Jungkukiyi ngakindu. Kajamuku jala miku yalimi maruka muwa ngaki, janinya yalu daba, ngala jangayu ngayu yalunya daba wakara barri. Jangayu wakaramba yalunya, jalija ngayu daba yalunya. Baki jayalu jingkijba ninya, ninji barri mambuka yalungi.’ ” Nani nyuli yarrijba jangkurr najana Dayibidwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index