Search form

Mark 12:38

Karuyi Yalunya Balkimukuyngka Jisuswanyi.

38Baki mili nyuli milidimba yalunya muramuku, “Najbawa janarri yalunya, milidimbawarrmuku yuwanyi Musiskanyi. Najbawa janarri yalunya. Yalili jilajba wunanybalayudi danyayudi nukamiyurru wayka, baki yingkamukunyi jayalunjalu jingkijba, yalu milidimbawarrmuku yuwanyi. Muningka yalili jilalajba lukuluku barrawuyabarrawuyana. Muningka yalili jilalajba, nulijbangangi yalu yingkamukuynga, yalunjalu naykanyi, marda jingkiykanyi yalungi, yalu jirrinyi nganinyimuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index