Search form

Mark 12:40

40Ngala miku yalunjalimi lalanba jibarrimuku miyajimuku, ngala yalili kuyu yaji yalunbunanyi, nanda yalungi yaji. Bakili yalu yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Yalili kudanyu yanyba mududu nangangi, nulijbangangi yalungi yingkamukuyngka, yalunjalu naykanyi yanybikurri mududu nangangi. Miku yalimi yanyba mududu kunymamba. Muningka yalu yanyba mududu nangangi nananyina yajina jalija yalunjalu najba kajamukunyi. Ngamu yalu jungku kunyba nangangi Kudkanyi, ngala miku. Nani barri yalili yabimba balki yaji nanamukunyi milidimbawarrmukunyi, baki nanankardi barri janyulu daba yalunya Kudwanyi. Jayalu jungku kurdan yurrngumba barri, jalija yalungka janyba.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index