Search form

Mark 12:43

43Kandimuku nangangi Jisuskanyi, yali nanaba nangandu jurjina. Baki yanybayi Jisus yalungi, “Ngayu karungka narrinya duja. Nanangini jibarriwanyi miyajiwanyi, nyuli yarrijba barrinani kaja dungala darladarlana. Ngala nanamukunyi yingkamukunyi, yarrijba yali barrinani kujajarra dungala darladarlana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index