Search form

Mark 12:6

6Baki manjijbayi yingka yalundurri malbuwanyi. Manjijba nyuli nanganginmirra jandanyi, jali nyulu kudanyu maruka muwa nangangi. Mankumanku nangki malbu, ‘Jalija jilajba ngakinmirra jandanyi yalundurri, baki jayalu karda jungku. Miku yaliyi daba. Jayalu kuyu nangangi jangkurr.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index