Search form

Mark 12:9

9Baki ngajakayi yalunya Jisuswanyi, “Wanyimbaja malbuwanyi yalunya, jali nyulu yarrijba lalanbikanyi nangangi yaji. Wanyimba janyulu yalungi. Jangayu karu narrinya. Janyulu badajba nanganginkurri jambarri, baki janyulu kurdanba nanamuku balkimuku lalanbawarrmuku. Janyulu kurdanba yalunya, baki janyulu yarrijba yingkamuku lalanbikanyi nangangi jamba. Janyulu yarrijba kunybamuku lalanbawarrmuku. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index