Search form

Mark 13:22

22Badajbaja jujambawarrmuku, baki jayalu yanyba jujambawarr jangkurr. Yingka yanybaja, ‘Ngayu Krayis’, ngala yingka yanybaja, ‘Ngayu Krayis’. Yingka yanybaja, ‘Manjijba nganyi Kudwanyi, karunki nangangi jangkurr’, ngala yingka yanybaja ‘Ngala manjijba nganyi Kudwanyi karunki nangangi jangkurr’. Jayalu nulijba jujambikanyi yalunya, jali yarrijba nanganginmirra Kudwanyi. Jayalu yabimba ngiruka yaji jujambiji yalunya ngala miku jayalunjalu jujamba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index