Search form

Mark 13:26

26Baki nanamanji barri ngayu Buwanya Bukambijuyngka, jangayu wijba, baki janganjalu najba lalijina. Janganjalu najba badaykurri ngaluna bukambijunyi. Jangayu walkurra mambuka yalungi. Baki bukambiju wandijiyana jala yalu jungku balki nangangi Kudkanyi, jayalungka ngindu muwa. Kudanyu jayalungka ngindu muwa jalija ngayu wijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index