Search form

Mark 13:32

Miku Ngambalimi Jingkijba Yaji.

32Ngala miku ngambalimi jingkijba wanyimbala badajba nanda walkurra kiji. Baki miku ngambalami jingkijba, wanyimbala jangayu wijba. Nanamukunyi Yanjilmukunyi jalili yalu waki nangangi Kudkanyi, miku yalimi jingkijba. Baki ngayu barri Buwanya Bukambijuyngka, miku ngayimi jingkijba. Ngala ngawamba Buwakayu Kingkarri, ngawamba nyulu jingkijbangka wanyimbala badajbaja nanda walkurra kiji. Ngawamba nyulu jingkijbangka wanyimbala jangayu marda wijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index