Search form

Mark 13:34

34Mili yanybayi Jisus yalungi, “Jangayu muningka yanyba narringi, narri jingkiykanyi mili yaji. Barlbayi mambuka nanganbunanyi yajinanyi, baki jilalajba nyuli yingkana yajina. Ngala waluku barri, waluwa nyuli barlba, baki yarrijba nyuli kudiyamuku nanganginmiku wakiwarrmuku, yalu lalanbikanyi nangangi yaji ngala nyuli barlba. Yingka nyuli yarrijba lalanbikanyi nanda bardawa barrikina lukuluku nanganginyina barrawuna. Baki nyuli karu nanda lalanbawarr bardawanyi, ‘Najbawakiyi yaji ngaki jalija ngayu wijba. Najbawakiyi yaji ngaki, ninji dulaykanyi nanda bardawa ngaki.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index