Search form

Mark 13:7

7Nanamanji barri janarri manku yaji yalungi yingkamukuyngka, jayalungka daba. Janarri manku yaji yalungi, jayalungka daba, yingkamuku bundu narringinyina yajina, ngala yingkamuku juju. Ngala marda narrimi miku marrala. Marda narrimi miku marrala, jalija narri manku yaji yalungka daykurri. Bunjulijba jayalungka daykanyi, ngala jilijbawa bukambaja yaji Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index