Search form

Mark 13:8

8Ngayu karungka narrinya, jayalungka daba. Yalu, jala yalu jungku yingkana yajina, baki yingkana yajina, jayalungka daba ngurranyimuku. Baki nanamanji barri kulbaja jamba marda. Kudanyu barri kulbaja kudukudu jamba, bundu baki juju barri. Baki mikuwali jardijba nanda mama kajana yajina, baki jayalu birrkalanyi jungku, mikuyaji mamanyi. Bukamba nayinda kiji badajbaja waluwa, baki bayngkani barri mili kiji badajbaja, walkurra kiji. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index