Search form

Mark 14:10

Yanybayi Judas Kuyunkanyi Yalunya Jisusyurri.

10Yingka kandi nangangi Jisuskanyi, niji Judas Yiskariyud, yangkalamba nangki kurdulu nanganbunanyi Jisusnanyi. Baki jilajba nyuli yalundurri, walkurrayngkurri mambukarri jurjkanyi. Karuyi yalunya Judaswanyi, janyulu kuyu yalunya nangandurri Jisusyurri, yalu marrimbiji Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index