Search form

Mark 14:2

2Yanyba yalungki, “Jangambala marrimba Jisus, baki jangambala kurdanba, ngala miku nanamanji jalija ngambala jungku nanginkanyi wangarranyi. Kajamuku yalu badajbangka nanginkurri nanginkanyi wangarranyi, baki yalungka yanyba nangangi Jisuskanyi, nyulu nanda jali manjijba Kudwanyi. Jayalu manku kiji ngambalangi, jaliyi ngambala marrimba Jisus wangarrina. Jayalu manku walkurra kiji ngambalangi,” Barriwa. Nani yalungki yanyba marrimbikanyi Jisus kardarda barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index