Search form

Mark 14:21

21Ngayu Buwanya Bukambijuyngka, jangaka janyba. Nanangini najawanyi Kudkanyi karungka yalunya ngaki, jangaka janyba. Ngala nanda nganinyi jalija yalunya wajba ngaki, janangka ngindu muwa. Janangka ngindu muwa kudanyu barri. Jaliyanyi nangka miku birnandaba, baki yuku janyulu kunyba yaji nangangi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index