Search form

Mark 14:22

Wajbayi Yalunya Dambanyi Baki Ngarrkinyi Jisuswanyi.

22Ngala yalungki wardamba mamanyi, baki wudumbayi kudiya damba Jisuswanyi. Marrimba nyuli nanda damba, baki yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi nanankanyi dambanyi. Dalyamba nyuli damba, baki wawajba nyuli yalunya bijalanyi dambanyi. Baki yanyba nyuli yalungi, “Kuyu narri nayinda damba. Janarri jarrba. Nayinda damba barrinani ngaki mankanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index