Search form

Mark 14:30

30Ngala yanybayi Jisus nangangi Bidanyi, “Ngayu karungka ninya. Bukambiju janarri wirlku ngakinbunanyi, baki mili yaji janinji yabimba ngaki. Janinji karu yalunya yingkamuku, miku nganinjimi jingkijba. Kujarraka barndayka janinji karu yalunya, miku nganinjimi jingkijba waluwa kayaja kujarraka nanda julaki barrinani dalmurra, waluwa nyulu kayaja kamu ngala nyulu kambalangijba yaji.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index