Search form

Mark 14:31

31Ngala jananganjayi Jisus Bidawanyi, “Miku ngayiyi karu yalunya nani nganyi. Miku. Jaliyi nganjalu kurdanba, baki miku ninyiyi yingkijba nyubana. Miku ngayiyi yanyba yalungi, miku ninyimi jingkijba. Duja ngayu yanyba.” Nani barri nyuli jananganja Jisus. Baki nanamuku yingkamuku kandimuku, yali marda yanyba nanamannga jangkurr nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index