Search form

Mark 14:35-36

35-36Mili jilajbayi Jisus bijal bundu yalunbunanyi, baki kulujarrijba nangki wayka jambana, wali wayka. Baki yanyba nyuli mududu nangangi Kudkanyi, “Buwakanya. Winyurruwa jayalu jilajba wudumbiji ngana. Nulijba yalu kurdanbikanyi nganjalu. Ngala ngayu jingkijbangka ninya, yuku ninji yabimba bukamba yaji. Janinji kuna wudumba nayi kiji ngakinbunanyi. Janinji kuna wudumba nayi kiji. Ngala jaliyi ninji miku wudumba nayi kiji ngakinbunanyi, baki yuku barri. Jangayu yabimba nanda jala ninji nulijba ngaki yabimbikanyi yaji.” Nani barri yanybayi Jisus mududu, baki barriwa. 37Wijbayi Jisus yalundurri murrkuyngkurri, baki najbayi yalunya kulukankurri. Dulabayi yalunya Jisuswanyi, baki yanyba nyuli nangangi Bidanyi, “Wanyingkanyi narri kuluka, jali narrinya ngajaka najbawakanyi yaji ngakindu. Wanyingkanyi narri miku najbawa yaji ngakindu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index