Search form

Mark 14:43

Marrimba Yali Jisus.

43Ngala yuwajiwa yanybayi Jisus yalungi, baki wanbiyayi nanda yingka kandi Judas, baki kajamuku yalu nanaba nangandu. Yingkamukunyi yali kuyu wunanybala jankunbijinyi, baki yingkamukunyi yali kuyu kuduru. Manjijbayi yalunya mambukamukunyi jurjkanyi baki milidimbawarrmukunyi yuwanyi, baki malbumalbuwanyi, yalu marrimbiji Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index