Search form

Mark 14:49

49Yingkana kambana, baki yingkana kambana ngayi milidimba yalunya walkurranyina jurjina narrindu, ngala miku nganarriyanyi marrimba nanaba. Wanyingkanyi nanijba barri narri jilajba nanginjudinyi marrimbiji ngana. Nanamuku wankalamuku jali yalu yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi, yali yarrijba nanda jangkurr najana Kudkanyi. Nanda naja yanybaka ngaki, janganjalu marrimba, janganjalu linjumba. Duja yalungi jangkurr. Narri yabimbaka nanda yaji ngaki.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index