Search form

Mark 14:53

Karrinjayi Jisus Walu Yalundu Kunsilmukunyina.

53Kuyu yali Jisus barrawurri. Nanda nangangi barrawu, walkurrayngka mambukanyi jurjkanyi. Nanaba barri jungkuyi mambukamuku jurjkanyi, baki milidimbawarrmuku yuwanyi, baki malbumalbumuku. Malumba yali jungku nananyina barrawuna, baki yukumba yali nangangi Jisuskanyi. Kuyu yali Jisus yalundurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index