Search form

Mark 14:71

71Baki jananganjayi yalunya Bidawanyi. Jujamba nyuli yalunya. Yanyba nyuli balki jangkurr yalungi, “Ngayu karungka narrinya duja jangkurranyi. Ngayu ngajakangka Kud, nyulu dabanki ngana jaliyi miku duja nanda jangkurr. Miku ngayimi jingkijba nanda nganinyi. Miku.” Nani barri jananganjayi yalunya Bidawanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index