Search form

Mark 15:11

11Yanybayi yalungi muramukuyngka nanamuku mambukamuku jurjkanyi baki malbumalbumuku. Karu yalunjali, yalimi ngajaka Bilad, janyulu muningka manjijba brisinanyi nanda nganinyi Barabas, ngala janyulu manjijba Jisus janybikanyi nangka. Nani barri yali yanyba kudanyu yalungi muramukuyngka. Baki nanankardi barri yali ngajaka Bilad muramukunyi. Yali ngajaka Bilad, nyulu muningka manjiykanyi Barabas.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index