Search form

Mark 15:14

14Ngajakayi yalunya Biladwanyi, “Wanyingkanyi barri marda ngayimi kurdanba. Miku nyuliyanyi yabimba balki yaji. Nyulu jungkuka kunybana yuwana. Wanyingkanyi marda ngayimi kurdanba.” Ngala mili yali kaya nangangi, “Kurdanbakiyi. Langandabakiyi kingkarri kurndana. Kurdanbakiyi.” Nani barri yali kudanyu kaya nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index