Search form

Mark 15:46

46Wudumbayi walkurra raki barrinani blanki Jusibwanyi. Wudumba nyuli nanda walkurra raki, baki wijba nyuli nanankurri yajiyurri jali langa Jisus mankanyi. Dulaba nyuli Jisus mankanyi, baki kijijba nyuli mankanyi lukuluku bukamba nukamiyurru rakiyudinyi. Baki yarrijba nyuli mankanyi kumayanguna, jali kurrijba nanda lawarr wujina dungalana yingkawanyi. Yarrijba nyuli Jisus mankanyi kumayanguna, baki murumba nyuli bardawa nangangi dungalayudinyi. Karranunumba nyuli walkurra dungala murumbiji bardawa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index