Search form

Mark 15:6

Manjijba Yali Jisus Yalu Kurdanbiji Jisus.

6Yurrngumba barri yingkana kindilkurrinyina, baki yingkana kindilkurrinyna, ngala nyuli Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi, baki nanangini Kubaminwanyi mambukawanyi, nyulili muningka manjijba yingamali nganinyi jalili jungku brisinyina. Nyulili muningka manjijba yingamali nanganginkurri barndarri. Yalili karu nanda mambuka nanankanyi jalija nyulu manjijba. Yalili nijarrijba nangangi niji, bakili nyulu muningka manjijba nanda jalili yalu nijarrijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index