Search form

Mark 16:10-11

10-11Baki jilajbayi Jisus yalundurri nanganginmukuyngkurri kandimukuyngkurri. Malumba yali jungku, baki ngindu yali muwa kudanyu barri nangangi Jisuskanyi. Karuyi yalunya Mariwanyi, nyuli najba Jisus mili wankiykurri. Jali yalu manku nangangi jangkurr, baki miku yaliyanyi kuyu nanda jangkurr. Ngamu jujambayi yalunya Mariwanyi. Miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr. Barriwa.

Minimba Nangki Jisus Bulandurri.

12Kamu barri najba buli Jisus yingkawuyanyi. Ngala buli jilajba bayungu yubalina Jirusalimnanyi, baki kabujurru bulanya Jisuswanyi. Waluku barri yakanajba buli Jisus, ngala kamu buli jingkijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index