Search form

Mark 16:14

Minimba Nangki Jisus Yalundurri Kandimukuyngkurri.

14Kamu barri jali yalu jarrba yaji kandimukunyi 11 barri, baki minimba nangki Jisus yalundurri. Ngirrwa nyuli yalungi, mikungangi yaliyanyi kuyu yalungi jangkurr jali yalu najba Jisus mili wankijbayi. Yali jardibirri kurdulu. Miku yaliyanyi kuyu nanda jangkurr yalungi nangangi Jisuskanyi mili wankijbayi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index