Search form

Mark 16:18

18Kudiyana barri jaliyi yalu marrimba bijbawarr miya, baki miku yalunyiyi kurdanba miyawanyi. Jaliyi yalu ngaraba yilarr, baki miku yaliyi lunji. Jaliyi yalungka yarrijba marni yalundu jala yalu lunji, baki jayalu kunybijba mankanyi. Nani barri jayalu yabimba ngiruka yaji ngaki.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index