Search form

Mark 16:20

20Ngala nanganginmuku kandimuku yalili jilalajba wandijiyana. Yalunjalili milidimba kunybanyi jangkurranyi Jisuskanyi. Bakili kandimba yalunya mambukawanyi Jisuswanyi ngala yalili waki nangangi. Baki nanankardi barri yalili yabimba ngiruka yaji, ngala yalunjalili milidimba. Yingkamukunyi yalunjali najba kandimuku yabimbikurri ngiruka yaji, baki yali yanyba, “Nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi, nanda duja jangkurr. Ngambala najbangka Kud wakinkurri yalundu.” Barriwa barri. Bukamba nayinda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index