Search form

Mark 16:3-4

3-4Ngala yali jilajba, baki ngajaka yalungki, “Wanyingini janyulu jululumba dungala bardawananyi, baki jangambala ngankijba kalawuyngkurru kumayanguna. Wanyingini janyulu jululumba dungala ngambalangi.” Nani barri yalungki ngajaka, walkurrangangi nanda dungala bardawana. Wanbiya yali kumayanguna, baki najba yali nanda dungala jungunkurri wilina bardawana. 5Ngankijba yali kumayanguna, baki najba yali nganinyi jungunkurri kalawuyngkurru wilina muwana. Nangangi jumbala nyuli buludamirra. Najbayi nganinyi jibarrimukunyi, baki marrala yali yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index