Search form

Mark 2:1

Kunymambayi Yingka Nganinyi Jisuswanyi.

1Bijal barri baku wijbayi Jisus nanankurri barrawuyabarrawuyarri niji Kabirnayum. Wijba nyuli, baki jungku nyuli barrawuna. Kajamuku yali manku jangkurr nangangi Jisuskanyi, nyulu jungkuka nananyina barrawuna.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index