Search form

Mark 2:12

12Yinarramba walajbayi nanda nganinyi jalyunanyi. Walajba nyuli, mukulmbayi nangangi jalyu, baki barlbayi nanankardi barndananyi. Baki nanamuku barri jali yalu najba nanda nganinyi walaykurri, baki manmala yali. Kudanyu yali manmala, ngala yali wajba Kud yalunginkanyi kunybanyi jangkurranyi. Baki yanyba yalungki, “Jalannga ngambala najba nganinyi kunybiykurri jala nyulu lunji nanginkanyi ngalyanyi. Jalannga ngambala najba kunybiykurri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index