Search form

Mark 2:14

14Ngala jilajbayi Jisus, baki najba nyuli nganinyi, nangangi niji Madiyu, yingka niji nangangi Libayi, ngala nangangi nijanganjinyi, nangangi niji Yalbayis. Jungkuyi nanda nganinyi barrawuna nyulu wakinkanyi. Waki nyulili Kubaminkanyi. Kuyu nyulili dungala yalunbunanyi, waykanyi Kabamin mambuka. Najba nyuli nanda Madiyu jungunkurri barrawuna Jisuswanyi, baki yanybayi Jisus nangangi, “Jilajbakiyi ngakindu.” Walajba nyuli Madiyu baki jilajba nyuli nangandu Jisusnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index