Search form

Mark 2:17

17Manku nyuli nanda yalungi jangkurr Jisuswanyi, baki nyuli jananganja yalunya, “Mikuwali badajba yarrbirra yalundurri jala yalu kunyba mankanyi, ngala nyulu badajba yalundurri jala yalu balki mankanyi. Baki nani barri, miku ngayiyanyi badajba nanganbunanyi Kudnanyi milidimbiji yalunya jala yalu jungku kunyba. Ngala ngayi badajba milidimbiji yalunya jala yalu jungku balki.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index