Search form

Mark 2:18

Kudiyana Miku Jarrkanyi Yaji.

18Nanamuku kandimuku Junkanyi Ngurrunbawarrayngka, baki nanamuku Barasimuku, kudiyana barri miku yalungkiyanyi wardamba mamanyi barndaykamba, ngala yalungki mankumanku nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Nanamuku Barasimuku, kudanyu yalili durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, ngala miku yaliyanyi jingkijba Kud. Kudiyana barri miku yalungkiyanyi wardamba mamanyi, ngala yali yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Nanamanji kambana barri, miku yalungkiyanyi wardamba mamanyi kandimuku Junkanyi baki Barasimuku. Yingkamuku yali jilajba nangandurri Jisusyurri, baki ngajaka yali, “Kudiyana barri miku yalungkimi wardamba mamanyi kandimuku Junkanyi, baki Barasimuku. Miku yalungkimi wardamba mamanyi kudiyana, ngala nganyinmuku kandimuku yalungka wardamba mamanyi yurrngumba barri. Wanyingkanyi yalu miku kudiyana miku jarrkanyi mama. Wanyingkanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index