Search form

Mark 2:25

25Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Narri jingkijbangka nanda jangkurr najana Kudkanyi, jala karu ngambalanya nanankanyi walkurrayngka mambukanyi Dayibidkanyi. Narri jingkijbangka nanda jali nyulu yabimba. Jali yalu birrkalanyi, Dayibid baki nanamuku yalu nangandu, baki wanyimbayi Dayibid.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index