Search form

Mark 2:26

26Ngankijba nyuli kalawunyi walkurranyina jurjina Kudkanyi, baki wajbayi Dayibid dambanyi mambukawanyi jurjkanyi. Jarrba yali nanda damba. Nanamanji barri nanda malbu, niji Yabiyadarr, nyuli walkurra mambuka jurjkanyi. Jarrba yali nanda damba. Ngala nanda damba, nanda kudukudu yaji nangangi Kudkanyi. Nanda yuwa nangangi Musiskanyi yanybaka, ngawamba mambukamukunyi jurjkanyi, ngawamba yuku yalu jarrba nanda kudukudu mama. Mikuwali yingkawanyi, ngawamba mambukawanyi jurjkanyi. Ngala barimbayi nanda yuwa Dayibidwanyi. Jarrba nyuli nanda mama, baki yalu nangandu.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index