Search form

Mark 2:5

5Najbayi yalunya Jisuswanyi, baki jingkijba nyuli yalunya, nanda nganinyi jali lunji, baki nanamuku jali yalu kuyu nganinyi. Jingkijba nyuli yalunya, mankumanku yalungki nangangi Jisuskanyi, yuku nyulu kunymamba nanda nganinyi jala nyulu lunji. Yuku nyulu kunymamba nangangi mankanyi. Baki yanybayi Jisus nganiyngkanyi jali lunji, “Ngaki kandi. Jangayu manjamanjamba nanda balki jali ninji yabimba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index