Search form

Mark 3:10

10Wabula barri kunymambayi Jisuswanyi kajamuku jali yalu lunji. Baki nanankardi barri kajamuku jali yalu lunji, yali jilajba bundu nangandurri. Jululumba yalungki, nulijbangangi yali marrimbikanyi Jisus. Nulijba yali marrimbikanyi Jisus, nyulu kunymambiji yalunya. Nanankardi barri yalungki jululumba, yalu karrinjankanyi bundu nangandu Jisusnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index