Search form

Mark 3:13

Nanganginmuku Kandimuku.

13Baku barri kirrijbayi Jisus kingkarri dungalana. Nulijba nyuli jawudanymukuyngka yalu jilalaykanyi nangandu yurrngumba barri. Baki kaya nyuli yalungi, nanganginmukuyngka kandimukuyngka. Jilajba yali nangandurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index