Search form

Mark 3:14

14Baki nyuli yarrijba 12 nganinyimuku, nanganginmirra kandimuku. Yanyba nyuli yalungi, “Janarri jilalajba ngakindu, baki jangayu milidimba narrinya. Baki baku barri jangayu manjijba narrinya yingkarri yajiyurri, baki yingkarri yajiyurri. Baki janarri milidimba yalunya yingkamuku nanankanyi kunybanyi jangkurranyi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index