Search form

Mark 3:2

2Kudiya nanaba jurjina Barasimuku, yali nulijba balanjankanyi Jisus. Nulijba yali Jisuskanyi, nyulu yabimbikanyi balki yaji nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Baki nanangajba yali Jisus naji jaliyi nyulu kunymamba nangangi marni nanamanji Sadidi. Nanamuku Barasimuku yalili yanyba, jaliyi yingkawanyi kunymamba yingka Sadidi barri, baki nanda balki, wakingkangangi nyulu Sadidi. Nanangajba yali Jisus, naji jaliyi nyulu kunymamba nangangi marni Sadidi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index