Search form

Mark 3:21

21Ngala nanganginyi mungkijimukunyi, yali manku jangkurr Jisuskanyi baki kajamukuyngka nangandu. Manku yali jangkurr nangangi, nyuli nananyina barndana, baki kajamuku yali nangandu lukuluku karrinja. Baki yali jilajba nanankurri wudumbiji Jisus. Ngamu nyuli Jisus mudu, baki nanankardi yali jilajba wudumbiji. Ngala miku nyuliyanyi mudu. Miku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index