Search form

Mark 3:33-34

33-34Ngala jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Najba janarri yalunya, ngakinmuku kandimuku nayiba ngakindu. Yalu barrinani ngaki ngardanganja, barrinani ngaki bababanyamba ngayu yalunya. 35Nanda jala durrijbangka nangangi jangkurr, ngakinkanyi Buwakaya Kingkarri, nanda jala yabimbaka nanda yaji jala nyulu nulijbangka nangangi yabimbikanyi yaji, nyulu barrinani nanda bababanyamba ngayu, nyulu barrinani ngaki ngardanganja.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index