Search form

Mark 3:5

5Wangkawangkijbayi Jisus yalungi, baki kijiwijba nyuli yalungi. Ngindu nyuli muwa yalungi, jardibirringangi yali muwa. Miku yaliyanyi ngindu muwa nanankanyi nganiyngkanyi jirdi balkinyi marninyi, ngala jardibirri yali muwa nangangi. Yanybayi Jisus nanankanyi nganiyngkanyi. Jirrinyba nyuli nanda nganinyi, “Manjijbakiyi nganyingka marni.” Manjijba nangki marni, baki kunybijbayi nanda marni. Yuku barri nyuli yabijba marni barrinani nanda yingka marni.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index